1 iunie 2023
21.4 C
București

O nouă modificare în Codul muncii. Salariul minim din agricultură și industria alimentară s-a mărit. Ce se întâmplă cu plata zilierilor?

Legea nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 489 din 17 mai  2022, vine cu o serie de schimbări care vizează schimbarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Prin adoptarea noului act normativ s-a produs modificarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, modificare care se aplică începând cu data intrării în vigoare , respectiv 20.05.2022 până la data de 31 decembrie 2028.

Astfel, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Modificarea se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare aduse Legea  nr.135/13.05.2022 și anume activităţilor în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

1.cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

 • 011 – Cultivarea plantelor nepermanente;
 • 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;
 • 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
 • 014 – Creşterea animalelor;
 • 015 -Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
 • 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

2.cod CAEN 10: Industria alimentară.

În acest context  se modifică și cuantumul remunerației brute orare cuvenite zilierilor, având în vedere că potrivit art.11 alin.2 din Legea nr.52/2011:

„Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.”

În ceea ce privește restul categoriilor de salariați, potrivit O.U.G. nr. 67/2022, începând cu 01.06.2022 angajatorii pot majora voluntar nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2.550 lei la 2.750 de lei, pentru salariații  care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 01 iunie 2022. În cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu norma întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale pentru o suma de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor.

LEGE nr. 135 din 13 mai 2022 

Forma actualizata va fi valabila la data de : 21 mai 2022

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 60 punctul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor, iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.”

 1. La articolul 60 punctul 5, litera e) se abrogă.
 2. La articolul 60, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;

014 – Creşterea animalelor;

015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);

016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

cod CAEN 10: Industria alimentară;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;

d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.”

4.La articolul 138^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. 60 pct. 5 lit. d).”

 1. După articolul 138^1 se introduc două noi articole, articolele 138^2 şi 138^3, cu următorul cuprins:

„ART. 138^2

Prevederi speciale pentru sectorul agricol

(1)  Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

(2)  Prevederile art. 138^1 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. d).

ART. 138^3

Prevederi specifice sectorului agricol

(1)  Prin excepţie de la prevederile art. 138^1 alin. (1) şi (2) şi art. 138^2 alin. (1) şi (2), persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2)  Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale.”

 1. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3)  Prevederile alin. (2) se aplică şi angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

 1. La articolul 146, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5)  Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.”

 1. La articolul 154 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

„s) persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

 1. La articolul 154, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2)  Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-s), dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1), altele decât cele pentru care sunt exceptate, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, conform regulilor specifice prezentului titlu.”

 1. La articolul 220^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3)  Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

 1. La articolul 220^6, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:

„(4^2) Prevederile alin. (4^1) se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.”

ART. II

(1) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sunt asigurate până la 31 decembrie 2028 inclusiv în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei.

(2)  Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) beneficiază, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuţiei asiguratorii pentru muncă prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(3)  Perioadele lucrate în sectorul agricol şi în industria alimentară de către persoanele prevăzute la alin. (1) constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. III

(1)  Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2022, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2)  În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

(4)  Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale.

ART. IV

La articolul 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3)  Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, care desfăşoară activităţi în sectoarele construcţii, agricultură şi în industria alimentară, şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 şi 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, cu excepţia celor care au optat pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat potrivit art. 138^3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

ART. V

Ordinele prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. d) şi pct. 7 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se emit în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. VI

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva Ordinea Zilei

 

 

 

 

 

 

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei