25 septembrie 2023
21.2 C
București

Joburi la stat. Salariul poate ajunge la 12.320 lei/lună

Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar (lider de proiect), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Tribunalul Bucureşti, implementează proiectul „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639), finanțat din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea şi implementarea la nivelul sistemului judiciar a unui Ghid explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare şi a unei aplicaţii IT aferente acestuia.

Pentru derularea acestui proiect, Ministerul Justiției organizează procedura de selecție pentru ocuparea a 43 de posturi vacante. Joburile respective sunt înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, fiind corespunzătoare unor funcții de natură contractuală.

Oferta de muncă se adresează unor absolvenți de inginerilor cu diferite specializări, informaticienilor, contabililor, psihologilor, istoricilor etc.

Durata contractului individual de muncă și norma de lucru pentru posturile vacante

Pentru fiecare dintre cele 43 de posturi vacante în afara organigramei Ministerului Justiției, corespunzătoare unor funcții de natură contractuală, va fi încheiat contract individual de muncă pe durată determinată de cel mult 6 luni, dar nu mai mult de data finalizării Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare, și cu timp parţial, respectiv o fracțiune de normă de 4 ore/zi.

Nivelul de salarizare a fiecărui post este următorul: 4 ore/zi X 140 lei/oră[1] X 22 zile/lună = 12.320 lei.

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor vacante

Poate participa la procedura de selecție persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții generale:

 1.  are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene, a Confederației Elvețiene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 2.  cunoaşte limba română;
 3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.  are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul specialist de medicina muncii sau de unităţile sanitare abilitate, în condițiile legii;
 6.  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului vizat de procedura de selecție;
 7.  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității naționale, contra autorităţii, de corupție și de serviciu, contra înfăptuirii justiţiei, sau a unei alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la procedura de selecție trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la procedura de selecție (conform modelului anexat);
 2. actul de identitate sau, după caz, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii – copie;
 3. diplomă sau adeverință care atestă nivelul studiilor (studii universitare sau postuniversitare în domeniul de studii universitare corespunzător specializărilor prevăzute în „Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18.01.2010, pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție) – copie;
 4. documente care atestă vechimea în activitate și/sau în specialitatea studiilor, după caz:

– contract individual de muncă/carte de muncă/adeverință/extras REVISAL ori, după caz, document emis potrivit art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care dovedesc experiența specifică de minimum 3 ani în domeniul de studii universitare corespunzător specializărilor pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție – copie;

SAU

– în cazul experților judiciari, declarație pe proprie răspundere prin care candidatul declară că are experiență specifică de minimum 3 ani în specializările prevăzute în „Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare”, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/18.01.2010, pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, dobândită în calitatea de expert judiciar.;

 1. declarație pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității naționale, contra autorităţii, de corupție și de serviciu, contra înfăptuirii justiţiei, sau a unei alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

ȘI

cazierul judiciar SAU consimțământul expres al candidatului pentru obținerea de către Ministerul Justiției a extrasului de cazier judiciar, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. adeverinţă medicală care atestă că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către medicul specialist de medicina muncii sau de unităţile sanitare abilitate, în condițiile legii – original;
 2. curriculum vitae datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat;
 3. un portofoliu de minimum 2 lucrări științifice publicate (articole/manuale/tratate/ rapoarte/studii/teze de doctorat) în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului

SAU

în cazul experților judiciari, un portofoliu de minimum 5 rapoarte de expertiză validate de organele judiciare întocmite în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, însoțit de declarație pe proprie răspundere privind validarea de către organele judiciare a rapoartelor de expertiză din portofoliu;

Data-limită până la care se poate depune dosarul de înscriere și modalitatea de depunere:

Documentele de înscriere la procedura de selecție pot fi depuse până cel târziu la data de 30 ianuarie 2023, astfel:

în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: resurseumane@just.ro;

SAU

– în format fizic, la sediul Ministerului Justiției: str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România

Documentele pot fi transmise prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact), SAU pot fi depuse la registratura Ministerului Justiţiei, personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri).

Documentele de înscriere la procedura de selecție vor fi prezentate secretarului comisiei de selecție şi în original, cel târziu până la data de 13 martie 2023.

Modalitatea prin care se va realiza selecția candidaților:

Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor vacante se desfăşoară, la sediul Ministerului Justiției, în două etape succesive: etapa de verificare a dosarelor de înscriere şi etapa de evaluare a candidaților, această din urmă etapă fiind realizată prin evaluarea de dosare. Pot participa la etapa de evaluare numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de verificare a dosarelor de înscriere.

În cadrul etapei de verificare a dosarelor de înscriere, ce reprezintă etapă eliminatorie se va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1.  respectarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor;
 2.  îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin documentaţia de înscriere la procedura de selecție.

În cadrul etapei de evaluare a candidaților, se vor evalua dosarele candidațior prin acordarea, pentru fiecare dosar, a unui punctaj de maximum 100 de puncte, calculat prin raportare la următoarele criterii obiective de selecție:

Punctaj maxim acordat (100 de puncte) Criterii obiective de selecție pentru etapa de evaluare a dosarelor Punctaj acordat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 puncte

Experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul de studii universitare corespunzător specializărilor expertizei tehnice judiciare pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, dovedită prin contract individual de muncă/carte de muncă/adeverință/extras REVISAL ori, după caz, document emis potrivit art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

SAU

Experiență specifică de minimum 3 ani în specializările expertizei tehnice judiciare pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, dovedită prin declarație pe proprie răspundere prin care candidatul declară că are experiență specifică de minimum 3 ani în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, dobândită în calitatea de expert judiciar;

Experiență specifică între 3 și 5 ani 20 puncte

 

Experiență specifică între 5 și 7 ani

 

25 puncte

 

Experiență specifică între 7 și 10 ani

 

30 puncte

 

Experiență specifică între 10 și 15 ani

 

35 puncte

 

Experiență specifică de peste 15 ani 40 puncte
 

 

 

 

 

 

60 puncte

 

 

Prezentarea unui portofoliu de minimum 2 lucrări științifice publicate (articole/manuale/tratate/ rapoarte/studii/teze de doctorat) în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului

 

SAU

în cazul experților judiciari, prezentarea unui portofoliu de minimum 5 rapoarte de expertiză validate de organele judiciare întocmite în specializările expertizei tehnice judiciare pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție, însoțite de declarație pe proprie răspundere privind validarea de către organele judiciare a rapoartelor de expertiză din portofoliu;

2 lucrări științifice publicate 30 puncte
3 lucrări științifice publicate 40 puncte
4 lucrări științifice publicate 50 puncte
minimum 5 lucrări științifice publicate 60 puncte
5 rapoarte de expertiză 30 puncte
între 6 și 10 rapoarte de expertiză 40 puncte
între 11 și 15 rapoarte de expertiză 50 puncte
minimum 16 rapoarte de expertiză 60 puncte

În situația egalității între punctajele obținute de candidați, se aplică, în ordinea enumerării, următoarele criterii suplimentare de departajare:

Ordinea aplicării criteriilor Criterii suplimentare de departajare
1. portofoliu cu mai multe lucrări științifice publicate (articole/manuale/tratate/ rapoarte/studii/teze de doctorat) în specializările pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție
2. experiență specifică mai mare în domeniul de studii universitare corespunzător specializărilor pentru care se aplică în cadrul procedurii de selecție
3. absolvirea de studii postuniversitare de masterat sau doctorat
4. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare din fonduri publice naționale, europene sau internaționale

Punctajul minim ce trebuie obținut de candidați în etapa de evaluare a dosarelor este de 50 puncte. Selecția candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut și în limita numărului de posturi vacante.

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, precum și nedepunerea tuturor documentelor obligatorii solicitate atrag respingerea candidaturii.

Pe parcursul celei de-a doua etape a evaluării dosarelor, comisia de selecție poate solicita candidaților și alte documente, precum copii ale diplomei universitare relevante, referințe, scrisori de recomandare de la locurile de muncă/proiectele anterioare, copii ale documentelor care atestă experiența profesională etc.

Candidații care au obținut punctajul minim indicat în anunțul de selecție, dar nu au fost selectați pentru niciunul dintre posturile disponibile, sunt trecuți pe o listă de rezervă.

Calendarul estimativ de desfășurare a procedurii de selecție:

Procedura de recrutare, aprobată prin OMJ nr. 4656/C/06.10.2022, astfel cum a fost modificată prin Ordinul ministrului justiției nr. 28/C/10.01.2023 Etapa de verificare a dosarelor de înscriere şi etapa de evaluare a candidaților Data/Perioada
Art. 9. – (1) „Anunţul privind selecția se afişează la sediul Ministerului Justiției şi pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea dosarului de înscriere. În situații excepționale, justificate de motive obiective, termenul poate fi redus până la un minim de 10 zile lucrătoare.” Publicarea anunțului de selecție cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea dosarului de înscriere 13 ianuarie

2023

 

Art. 20. – (1) „În vederea participării la selecție, candidaţii depun dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului. În situații excepționale, justificate de motive obiective, termenul poate fi redus până la un minim de 5 zile lucrătoare.” Depunerea dosarelor de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 13 – 30

ianuarie 2023

Art. 10. – (1) „Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, se constituie prin ordin al ministrului justiției, în condiţiile prezentei proceduri, comisia de selecție, comisia de soluţionare a contestaţiilor și, după caz, comisia pentru organizarea şi supravegherea probei scrise.” Emiterea ordinului ministrului justiției privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 13 – 19

ianuarie 2023

Art. 20. – (2) „În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de selecție verifică dosarele de înscriere și stabilește într-un centralizator comun pentru fiecare candidat rezultatul primei etape a verificării, respectiv „Admis verificare” sau „Respins verificare”, cu motivarea soluției de respingere a dosarului de înscriere.” Verificarea dosarelor de înscriere de către comisia de selecție 31 ianuarie – 06

februarie 2023

Art. 21. – (1) „Secretarul comisiei de selecție aduce la cunoștința candidaților rezultatele etapei de verificare a dosarelor de înscriere, prin afișarea acestora la sediul Ministerului Justiției și prin publicarea pe site-ul ministerului.” Afișarea rezultatelor etapei de verificare a dosarelor de înscriere la sediul Ministerului Justiției și prin publicarea pe site-ul ministerului. 07 februarie 2023

 

Art. 21. – (2) „Contestaţiile candidaților cu privire la rezultatul verificării dosarelor de înscriere se depun în cel mult două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor etapei de verificare a dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.” Formularea contestaţiilor cu privire la rezultatul verificării dosarelor de înscriere 08 – 09

februarie 2023

Art. 21. – (3) „În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică dosarele cu privire la care au fost depuse contestații și stabilește pentru fiecare dintre acestea rezultatul, respectiv „Admis contestaţie” sau „Respins contestaţie”.” Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele verificării dosarelor 10 – 14

februarie 2023

Art. 22. – „În termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la contestațiile formulate în etapa de verificare a dosarelor de înscriere, candidaţii declaraţi admişi sunt evaluaţi de către comisia de selecţie prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: evaluare de dosare, probă scrisă şi interviu.” Afișarea rezultatelor la contestațiile formulate în etapa de verificare a dosarelor de înscriere 15 februarie 2023
Art. 22. – „În termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la contestațiile formulate în etapa de verificare a dosarelor de înscriere, candidaţii declaraţi admişi sunt evaluaţi de către comisia de selecţie prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: evaluare de dosare, probă scrisă şi interviu.” Evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de selecţie 16 februarie – 03 martie 2023

 

Afișarea rezultatelor etapei de evaluare a dosarelor candidaților 06 martie 2023
Art. 23. – (5) „În termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la evaluarea dosarelor, candidații pot depune contestație, care se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.” Formularea contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării dosarelor candidaților 07 – 08 martie 2023
Art. 23. – (5) „În termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la evaluarea dosarelor, candidații pot depune contestație, care se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele evaluării dosarelor candidaților 09 – 13 martie 2023
Art. 30. – (8) „Prin grija secretarului comisiei de selecție, rezultatele finale ale selecției sunt afişate la sediul Ministerului Justiției și pe site-ul instituției, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de evaluare a candidaților.” Afișarea rezultatelor finale ale selecției 14 martie 2023
Art. 35. – (2) „Candidații declarați admiși sunt obligaţi să semneze contractele individuale de muncă și să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.” Semnarea contractelor individuale de muncă și prezentarea la post a candidaților declarați admiși 21 martie 2023

 

 

Calendarul estimativ de desfășurare a procedurii poate suferi modificări, în funcție de numărul candidaților înscriși la procedura de selecție.

Principalele atribuții ale fișei posturilor vacante

 •  efectuează analiza teoretică a specializărilor prin Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2010, inclusiv prin consultarea instituților de învățământ superior de specialitate, organelor profesionale reprezentative la nivel național, înființate potrivit legislației speciale în materie, precum și a instituțiilor publice centrale de specialitate ori a altor entități de specialitate, după caz; analiza teoretică va fi efectuată cu respectarea structurii raportului de analiză și va fi înaintată coordonatorilor echipei de lucru;
 • extrag informații relevante din rapoartele misiunilor de colectare de date și din raportul sondajului derulate în baza Contractului de servicii nr. 531/34982/2018, din cadrul proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), pe care le înaintează coordonatorilor echipei de lucru, pentru a fi integrate în raportul de analiză;
 • formulează propuneri cu privire la specializările din propunerea de Nomenclator, pe care le înaintează coordonatorilor echipei de lucru;
 • propun soluții privind redistribuirea experților tehnici judiciari autorizați în specializările din actualul nomenclator care au fost revizuite, în sensul eliminării/comasării/divizării ori, după caz, nou introduse în propunerea de Nomenclator,  pe care le înaintează coordonatorilor echipei de lucru;
 • identifică, în colaborare cu coordonatorii echipelor de lucru, tipuri de obiective care urmează a fi incluse în ghid;
 • identifică studiile superioare/autorizările/atestatele necesare pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea analizată;
 • identifică deosebirile expertizei tehnice judiciare față de alte tipuri de expertize, evaluări, avize etc. prevăzute de legi speciale;
 • dau curs solicitărilor formulate de către coordonatorii echipei de lucru cu privire la completarea/modificarea/clarificarea documentației proiectului, cu respectarea termenelor de livrare;
 • respectă cerințele de formă și de fond cu privire la efectuarea analizei teoretice și practice și integrează informațiile privind specializarea analizată în secțiunile aferente literelor b), c) și d) din structura raportului de analiză, precum și cele aferente literelor c) și d) din structura ghidului;
 • participă la ședinte de lucru convocate de coordonatori[2], lideri sau managerul de proiect;
 • îndeplinesc orice alte sarcini ce au ca scop realizarea în bune condiții a obiectivelor proiectului.

1.Valoare estimată în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului care stabileşte că plafonul maxim de referință al costurilor orare cu experții naționali proprii sau cooptați pentru derularea activităților/subactivităților aferente rezultatelor proiectului (alții decât cei care sunt implicați în activitatea de management de proiect), nu poate depăși 140 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile datorate de către angajat și angajator, cheltuieli eligibile prin POCA).

2. experții externi implicați în derularea proiectului vor fi organizați în echipe de lucru, în cadrul cărora se vor regăsi câte 2 coordonatori (asigurați de Ministerul Justiției și de partenerii din proiect), iar toate echipele de lucru vor fi coordonate de 3 lideri de proiect (asigurați de Ministerul Justiției), care verifică îndeplinirea de către livrabilele proiectului  a cerințelor care privesc fondul și forma;

Mai multe amănunte găsiți în Anunțul Ministerului Justiției.

Autor: Isabela Nicolescu
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei